Bảng Giá Dịch Vụ

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VỚI WORLD 360° CLOUD ERP SOLUTIONS

WCloud Standard

499.000 VNĐ

/Tháng
 • Đào tạo sử dụng sản phẩm (16giờ)
 • 10 Users
 • 5.000MB dung Lượng lưu trữ
 • Live chat trực tiếp với khách
 • Hệ thống thảo luận kết nối nội bộ
 • Hệ thống lịch làm việc, công tác
 • Hệ thống ghi chú cá nhân
 • CRM (Hệ thống giao tiếp KH)
 • Sales (Quy trình bán hàng)
 • Hệ thống quản lý kho bãi
 • Hệ thống kế toán & kiểm toán
 • Hệ thống quản lý dự án
 • Hệ thống chấm công tính lương
 • Hệ thống auto email marketing
 • Hệ thống quản lý nhân sự
 • Hệ thống quy trình tuyển dụng
 • Hệ thống quản lý ra vào
 • Hệ thống quản lý ngày nghỉ
 • Hệ thống quản lý chi tiêu ctyWCloud Pro

999.000 VNĐ

/Tháng

 • Đào tạo sử dụng sản phẩm (16giờ)
 • 20 Users
 • 10.000MB dung Lượng lưu trữ
 • Live chat trực tiếp với khách
 • Hệ thống thảo luận kết nối nội bộ
 • Hệ thống lịch làm việc, công tác
 • Hệ thống ghi chú cá nhân
 • CRM (Hệ thống giao tiếp KH)
 • Sales (Quy trình bán hàng)
 • Hệ thống quản lý kho bãi
 • Hệ thống kế toán & kiểm toán
 • Hệ thống quản lý dự án
 • Hệ thống chấm công tính lương
 • Hệ thống auto email marketing
 • Hệ thống quản lý nhân sự
 • Hệ thống quy trình tuyển dụng
 • Hệ thống quản lý ra vào
 • Hệ thống quản lý ngày nghỉ
 • Hệ thống quản lý chi tiêu cty
 • Hệ thống website, truyền thông
 • Hệ thống quản lý thu mua
 • Hệ thống quản lý sản xuất
 • Hệ thống quản lý sữa chữa
 • Hệ thống quản lý sự kiện
 • Hệ thống quản lý khảo sát
 • Hệ thống quản lý ăn trưa
 • Hế thống thương mại điện tử
 • Bảo mật với SSL


WCloud Enterprise

1.499.000 VNĐ

/Tháng
 • Đào tạo sử dụng sản phẩm (20giờ)
 • 30 Users
 • 10.000MB dung Lượng lưu trữ
 • Live chat trực tiếp với khách
 • Hệ thống thảo luận kết nối nội bộ
 • Hệ thống lịch làm việc, công tác
 • Hệ thống ghi chú cá nhân
 • CRM (Hệ thống giao tiếp KH)
 • Sales (Quy trình bán hàng)
 • Hệ thống quản lý kho bãi
 • Hệ thống kế toán & kiểm toán
 • Hệ thống quản lý dự án
 • Hệ thống chấm công tính lương
 • Hệ thống auto email marketing
 • Hệ thống quản lý nhân sự
 • Hệ thống quy trình tuyển dụng
 • Hệ thống quản lý ra vào
 • Hệ thống quản lý ngày nghỉ
 • Hệ thống quản lý chi tiêu cty
 • Hệ thống website, truyền thông
 • Hệ thống quản lý thu mua
 • Hệ thống quản lý sản xuất
 • Hệ thống quản lý sữa chữa
 • Hệ thống quản lý sự kiện
 • Hệ thống quản lý khảo sát
 • Hệ thống quản lý ăn trưa
 • Hế thống thương mại điện tử
 • Quản lý điểm bán hàng
 • Hệ thống quản lý phương tiện
 • Bảo mật với SSL

WCloud  eCommerce

319.000 VNĐ

/Tháng
 • Đào tạo sử dụng sản phẩm (16giờ)
 • 05 Users
 • 3.000MB dung Lượng lưu trữ
 • Live chat trực tiếp với khách
 • Quản lý khách hàng
 • Sales (Quy trình bán hàng)
 • CRM (Hệ thống giao tiếp KH)
 • Hệ thống thảo luận kết nối nội bộ
 • Hệ thống lịch làm việc, công tác
 • Hệ thống kế toán & kiểm toán
 • Hệ thống auto email marketing
 • Hệ thống thương mại điện tử
 • Hệ thống hóa đơn bán hàng
 • Hệ thống quản lý thanh toán
 • Hệ thống quản lý giao nhận
 • Hệ thống quản lý các loại thuế
 • Hệ thống quản lý tồn kho
 • Hệ thống quản lý điểm bán hàng
 • Hệ thống quản lý sự kiện
 • Hệ thống quản lý kho bãi


Bảng giá dịch vụ

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VỚI WORLD 360° CLOUD ERP SOLUTIONS

 

WCloud Repair

499.000 VNĐ
/Tháng
 • Đào tạo sử dụng sản phẩm (16giờ)
 • 10 Users
 • 5000MB dung lượng lưu trữ
 • Hệ thống thảo luận kết nối nội bộ
 • Live chát trực tiếp với khách
 • Hệ thống lịch làm việc, công tác
 • CRM (Hệ thống giao tiếp khách hàng)
 • Sales (Quy trình bán hàng)
 • Hệ thống quản lý sản phẩm
 • Hệ thống kế toán & kiểm toán
 • Hệ thống quản lý sữa chữa
 • Chuẩn đoán sửa chữa máy móc
 • Hệ thống ghi chú yêu cầu công việc
 • Sản phẩm
 • Hệ thống Báo giá
WCloud Schools

499.000 VNĐ
/Tháng
 • Đào tạo sử dụng sản phẩm (16giờ)
 • 10 Users
 • 5000MB dung lượng lưu trữ
 • Hệ thống WCloud schools
 • Hệ thống thảo luận kết nối nội bộ
 • Hệ thống quản lý khoa, phòng ban
 • Hệ thống kế toán & kiểm toán
 • Hệ thống lịch làm việc, phân công giảng dạy
 • Hệ thống quản lý thư viện,tài liệu
 • Hệ thống quản lý nguồn nhân sự
 • Hệ thống quản lý Học sinh-Sinh viên
 • Hệ thống quản lí nhập học
 • Hệ thống quản lí điểm danh
 • Hệ thống quản lý thi cử
 • Tình hình học tập của học sinh
 • Thời khóa biểu
 • Hệ thống website, truyền thông
 • Hệ thống quản trị trang web
 • Hệ thống quản lý học phí

WCloud Website

200.000 VNĐ

/Tháng

 • Đào tạo sử dụng sản phẩm (04giờ)
 • 1 Users
 • 100MB dung lượng lưu trữ
 • Hệ thống thảo luận kết nối nội bộ
 • Hệ thống website, truyền thông
 • Trang chủ
 • Sự kiện
 • Thuyết trình
 • Diễn đàn
 • Tuyển dụng
 • Liên hệ
 • Hỗ trợ
 • Hệ thống quản trị trang web
 • Biểu đồ đánh giá lượng truy cập

Bảng giá dịch vụ

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VỚI WORLD 360° CLOUD ERP SOLUTIONS

 

WCloud Hotels

499.000 VNĐ
/Tháng
 • Đào tạo sử dụng sản phẩm (16giờ)
 • 10 Users
 • 5000MB dung lượng lưu trữ
 • Live chát trực tiếp với khách
 • Hệ thống thảo luận kết nối nội bộ
 • Hệ thống lịch làm việc,công tác
 • Hệ thống ghi chú cá nhân
 • CRM (Hệ thống giao tiếp khách hàng)
 • Sales (Quy trình bán hàng)
 • Hệ thống kế toán & kiểm toán
 • Hệ thống quản lý kho bãi
 • Hệ thống quản lý khách sạn
 • Hệ thống quản lý đặt phòng
 • Tóm tắt đặt phòng
 • Dịch vụ vệ sinh
 • Hệ thống quản lý nhà hàng
 • Hệ thống quản lý đặt bàn
 • Hệ thống quản lý tạo đơn hàng
 • Hệ thống quản lý tạo bảng đặt hàng
 • Hệ thống gọi món từ dưới nhà bếp
 • Hệ thống quản lý sổ sách khách sạn
 • Hệ thống quản lý báo cáo pdf
 • Hệ thống quản lý báo cáo đặt phòng khách sạn 
 • Hệ thống quản lý báo cáo hoạt động
 • Hệ thống quản lý danh sách bảng đặt phòng
 • Hệ thống quản lý báo cáo sổ sách khách sạn
 • Hệ thống quản lý báo cáo đặt hàng
 • Hệ thống quản lý báo cáo nhà hàng
 • Hệ thống quản lý báo cáo
 • Bảng lễ tân khách sạn
 • Giao dịch tiền tệ
 • Tình trạng đặt hàng
 • Tình trạng nhà hàng 
 • Hệ thống quản lý phòng khách sạn
 • Hệ thống quản lý loại phòng khách sạn
 • Hệ thống quản lý phòng theo loại
 • Hệ thống quản lý tiện nghi phòng khách sạn
 • Hệ thống quản lý loại tiện nghi phòng khách sạn
 • Hệ thống quản lý tiện nghi theo loại
 • Hệ thống quản lý dịch vụ khách sạn
 • Hệ thống quản lý loại dịch vụ
 • Hệ thống quản lý dịch vụ theo danh mục
 • Hệ thống quản lý đồ ăn
 • Hệ thống quản lý loại thực phẩm
 • Hệ thống quản lý thực phẩm theo loại
 • Hệ thống quản lý giữ gìn vệ sinh
 • Các hoạt động giữ gìn vệ sinh
 • Hệ thống quản lý bảng chi tiết
 • Hệ thống quản lý kết cấu sàn
 • Hệ thống quản lý điểm bán hàng
 • Hệ thống quản lý đơn đặt hàng
 • Hệ thống quản lý hội nghị
 • Hệ thống quản lý các sản phẩm
 • Hệ thống quản lý phân tích đơn đặt hàng
 • Hệ thống quản lý chi tiết bán hàng
 • Hệ thống nhập dữ liệu bán được
 • Hệ thống quản lý phương thức thanh toán
 • Hệ thống quản lý phân loại mã vạch

WCloud Restaurants

499.000 VNĐ
/Tháng

 • Đào tạo sử dụng sản phẩm (16giờ)
 • 10 Users
 • 5000MB dung lượng lưu trữ
 • Hệ thống thảo luận kết nối nội bộ
 • Sales (Quy trình bán hàng)
 • Hệ thống quản lý menu
 • Hệ thống order món
 • Quản lý khách hàng
 • Hệ thống hóa đơn bán hàng
 • Hệ thống quản lý  thanh toán
 • Hệ thống quản lý giao nhận
 • Hệ thống quản lý đội ngũ bán hàng
 • Hệ thống quản lý các loại thuế
 • Hệ thống danh mục sản phẩm
 • Hệ thống khách hàng thân thiết
 • Hệ thống quản lý Barcode(Mã vạch)
 • Hệ thống quản lý tầng lầu
 • Hệ thống quản lý bàn
 • Hệ thống đặt bàn trước
 • Hệ thống in hóa đơn từ dưới bếp
 • Hệ thống in hóa đơn từ bàn ăn
 • Hệ thống phiếu Thu-Chi, Nhập-Xuất
 • Hệ thống thống kê mặt hàng đã bán
 • Hệ thống báo cáo doanh thu theo ca
 • Hệ thống in báo cáo doanh thu
 • Hệ thống quản lý điểm bán hàng
 • Hệ thống quản lý tồn kho
 • Hệ thống kế toán & kiểm toán
 •  Hệ thống website, truyền thông
 • Hệ thống quản trị trang web
WCloud Coffee

499.000 VNĐ

/Tháng
 • Đào tạo sử dụng sản phẩm (16giờ)
 • 10 Users
 • 5000MB dung lượng lưu trữ
 • Hệ thống thảo luận kết nối nội bộ
 • Sales (Quy trình bán hàng)
 • Hệ thống quản lý menu
 • Quản lý khách hàng
 • Hệ thống hóa đơn bán hàng
 • Hệ thống quản lý thanh toán
 • Hệ thống quản lý giao nhận
 • Hệ thống quản lý đội ngũ bán hàng
 • Hệ thống quản lý các loại thuế
 • Hệ thống danh mục sản phẩm
 • Hệ thống khách hàng thân thiết
 • Hệ thống quản lý khu vực, tầng lầu
 • Hệ thống quản lý bàn, sơ đồ bàn
 • Hệ thống định lượng sản phẩm
 • Hệ thống in hóa đơn từ dưới bếp
 • Hệ thống in hóa đơn từ quầy pha chế
 • Hệ thống order món, từ bàn đến quầy
 • Hệ thống báo cáo doanh thu theo ca
 • Hệ thống phiếu Thu-Chi,Nhập-Xuất
 • Hệ thống in báo cáo doanh thu
 • Hệ thống quản lý hàng tồn kho
 • Hệ thống kế toán kiểm toán
 • Hệ thống website, truyền thông
 • Hệ thống quản trị trang web
 • Biểu đồ đánh giá  doanh thu, kinh doanh


Text and image block

Triển khai hệ thống, traning áp dụng hợp đồng mới (năm đầu)

Chương trình setup hệ thống, đào tạo kỹ năng sản phẩm, chuyển giao công nghệ áp dụng cho hợp đồng mới năm đầu tiên là phần ko tách rời với hợp đồng.

Chi phí triển khai, đào tạo:  6.000.000đ

Đào tạo sản phẩm cơ bản tới nâng cao 16 giờ

16 giờ được chia thành 4 lần đào tạo, mỗi lần đào tạo 4 giờ/ lần

Chú ý : Nếu khách hàng chia nhỏ số lần đào tạo xuống 2 giờ/lần. Tính phụ phí 200.000đ/lần

Chi phí trên không bao gồm chi phí ăn ở, đi lại nếu khách hàng ở xa

Phụ phí ăn ở, đi lại sẽ được tính lại cho khách hàng sau khi triển khai

Ticket system Hỗ trợ lifetime miễn phí.

Tất cả các yêu cầu, thắc mắc của khách hàng thông qua Tickets được hỗ trợ miễn phí.

Các bước khi triển khai 1 hệ thống

Thiết kế hệ thống

Tiếp nhận yêu cầu, setup hệ thống.

Sau khi ký kết hợp đồng bộ phận kỹ thuật sẽ tiếp nhận & thiết kế hệ thống theo dịch vụ khách hàng chọn.

Đào tạo tổng quan

Giới thiệu tổng quan về hệ thống.

Giới thiệu & đào tạo tổng quan về hệ thống, mục đích triển khai, tính năng, nghiệp vụ cơ bản & làm quen với hệ thống.

Đào tạo nâng cao

Đào tạo nghiệp vụ nâng cao.

Đào tạo kỹ năng chuyên sâu cho từng bộ phận, nghiệp vụ nâng cao cho cấp quản lý & chủ sở hửu của hệ thống, các vấn đề liên quan đến quản lý

Hỗ trợ từ xa

Hoàn thiện & chăm sóc kh.

Hoàn thiện hợp đồng, chuyển giao công nghệ & giải đáp thắc mắc cũng như hỗ trợ kỹ thuật thông qua hệ thống chăm sóc khác hàng qua  Tickets

Chi tiết chương trình đào tạo bao gồm

Tổng quan về sản phẩm, tính năng 

(Lần 1, 4 giờ)

Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ 

(Lần 2, 4 giờ)

Training nâng cao (Dành cho quản lý) 

(Lần 3, 4 giờ)

Giải đáp thắc mắc, sử lý sự cố 

(Lần 4, 4 giờ)

   Phương thức tính phụ phí phát sinh

   Chú ý:   Đơn vị tính phụ phí phát sinh theo giờ, 200.000đ/giờ, tính set giờ 1 = 60's

   • Hỗ trợ kỹ thuật cơ bản qua email, ticket, or teamviewer  (Miễn phí)
   • Khi khách hàng yêu cầu kỹ thuật tới tận nơi xử lý kỹ thuật trực tiếp: đơn giá 200.000đ/giờ  
   •  Đơn vị tính bằng H(giờ), qua 5 phút tính là giờ thứ 2.
     Chi phí phát sinh được phụ thu ngay sau khi hỗ trợ
   • Tức là hết giờ thứ nhất, quá 5 phút được tính là giờ thứ 2 với mức giá là 200.000đ/giờ

   WORLD 360° CLOUD ENTERPRISE SOLUTIONS

   GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ TOÀN DIỆN  CHO DOANH  NGHIỆP SME, DOANH NGHIỆP VỪA & NHỎ TRONG TẦM TAY