CONTACTS - QUẢN LÝ DANH BẠ KHÁCH HÀNG

Là nơi có thể xem thông tin liên hệ của các cá nhân, doanh nghiệp được tạo và lưu trữ
Hỗ trợ cho công việc chăm sóc khách hàng
Quản lý thông tin về khách hàng, nhu cầu liên lạc và các vấn đề khác nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn, Và bạn cứ yên tâm là các thông tin của khách hàng sẽ được cập nhật và được lưu trữ trong hệ thống và backup sẽ đảm bảo không thất lạc dữ liệu của bạn.

Vua_He_Thong image and text block

Contacts : Danh Bạ 

Trong Contacts bạn có thể xem , truy xuất thông tin khách hàng và thông tin toàn bộ các cá nhân thuộc công ty của bạn.
Tìm kiếm dễ dàng theo nhiều tag khác nhau

Trên màn hình chính, bạn chọn " Contacts " để được bảng bên dưới

Xem Thông Tin Danh Bạ

Vua_He_Thong CMS - a big picture
- Chúng ta có thể xem thông tin liên hệ với đối tác tại đây, sau khi mà bạn đã lưu trữ thông tin về đối tác ( Bao gồm thông tin công ty và người phụ trách, người liên hệ... thuộc công ty )
- Hiển thị toàn bộ đối tác đã lưu trữ và thông tin về khách hàng nếu bạn nhấp chọn vào thông tin của đối tác mà bạn cần tìm
- Danh bạ khách hàng là hệ thống lưu trữ thông tin khách hàng một cách nhanh chóng, tiện lợi, quản lý tổng thể thông tin về đối tác 
- Chọn "Creat" để tạo mới
Vua_He_Thong image and text block

Hướng Dẫn Tạo Thông Tin

- Nhấp "CREATE" để vào giao diện thiết lập thông tin khách hàng (hình bên)

- Chọn tạo khách hàng là một Cá nhân (Individual) hoặc khách hàng là một Công ty (Company).

- Ở mục Name bạn cần điền tên khách hàng của bạn và đầy đủ một số thông tin của khách hàng ví dụ: địa chỉ, email, chức vụ, số điện thoại ..v.v..

 International Notes: ( Ghi chú cụ thể về khách hàng ) Cho phép bạn có thể ghi chú thông tin cụ thể hơn về khách hàng

Hướng dẫn điền thông tin về khách hàng:

 Address: Địa chỉ 

Street 1 : Địa chỉ thứ nhất ví dụ: 1796/29/11

Street 2 : Địa chỉ thứ hai ví dụ: Võ Nguyên Giáp

City : Thành phố       State: Tỉnh       ZIP: Mã vùng Country: Quốc gia 

TIN: Mã số công ty ( mã số thuế  

Tags : Cá nhân hoặc công ty đó thuộc nhóm nào 
ví dụ: Doanh nghiệp Vũng Tàu, Hàn Quốc, Singapore...

Job Position : Chức vụ Customer ID: Mã số kháchhàng 

Phone : Số điện thoại công ty Fax: Số Fax

Mobile: Số điện thoại khách hàng Title: Danh xưng 

Webs ite : Địa chỉ website của khách hàng (Nếu có)

Birthdate : Ngày sinh

Fax Email: Địa chỉ Email khách hàng

Vua_He_Thong text and image block