Sales mailing list archives

Re: Sales

by
W360S CORP (World 360° Services), Adminstrator
- 06/09/2018 11:07:17
@Le Thi Thanh Hai để ý sau khi gặp khách hàng cần phải sumary lại để người sau có thể nắm được nội dung nhé.