Team Kỹ Thuật mailing list archives

VD như vậy.. các bài viết sẽ l [...]

by
W360S CORP (World 360° Services), L
- 09/14/2018 09:36:17

VD như vậy.. các bài viết sẽ liên quan đến công việc của các bạn... nên chủ động đưa ra chủ đề . còn viết về công ty hay hình ảnh, sự kiện, phần đó chị có thể lo được