Technical mailing list archives

Hiện tại, tài khoản kỹ thuật: [...]

by
W360S CORP (World 360° Services), Huan, Bui Van
- 03/17/2018 01:42:52

Hiện tại, tài khoản kỹ thuật: ở trang hafeleonline.wcloud.vn, đã cập nhật sản phẩm lên, nhưng không đủ quyền để public sản phẩm, và thay đổi đơn vị tiền tệ từ $ sang đ, anh chỉnh lại giúp em ạ.